Načítání...

Smysl a poslání

Vzdělání mladé romské generace je pro IQ Roma servis prioritou již od založení organizace. Rovnocenný přístup ke vzdělání, zvyšovaní úrovně znalostí, prevence předčasného ukončení školní docházky a stabilizace finanční situace rodiny, to je cesta, jak zlepšit úroveň vzdělání romských dětí a mládeže. Touha podporovat žáky a studenty v jejich cestě ke vzdělání nás vedla k založení našeho vlastního stipendijního fondu Gendalos (pozn. Gendalos znamená v romštině zrcadlo), který jsme v září 2013 rozšířili na komplexní vzdělávací program Gendalos. Vznik fondu reaguje na potřeby studentů, pro které je často obtížná finanční situace rodiny jeden z důvodů předčasného ukončení studia. Právě potřeba komplexní práce se studenty otevřela cestu ke vzniku vzdělávacího programu Gendalos. Jeho základem je dlouhodobá spolupráce studenta střední nebo vysoké školy s pedagogem IQ Roma servisu. Do spolupráce se zapojuje také rodina studenta a učitelé ve škole. Hlavní cílem spolupráce je podpořit motivované romské studenty na jejich cestě ke vzdělávacím a profesním úspěchům. Každý student je jedinečný, což se odráží také na způsobu spolupráce a jednotlivých cílech studentů. Překonat úskalí studia, rozvíjet svůj potenciál a hledat své budoucí uplatnění je náročná cesta, kde může včasná a konkrétní podpora zabránit neúspěchu. Gendalos odráží k úspěchu!

Jaká jsou pravidla?

Hlavní cílovou skupinou jsou mladí motivování romští studenti středních a vysokých škol, kteří jsou ohroženi nepříznivou sociální situací (např. obtížná finanční situace, bydlení v nevyhovujících podmínkách, nepodnětné rodinné prostředí, ztížený přístup ke vzdělání apod.). Spolupráce mezi pedagogem IQ Roma servisu a studentem je nastavena vždy individuálně v návaznosti na jeho vzdělávací i rozvojové cíle. Společně hledáme možnosti, jak cílů dosáhnout a na jejich základě nastavujeme jednotlivé kroky vedoucí k jejich naplnění.
Podmínky programu

Studenti, kteří si přejí být zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos, musí plnit následující podmínky:

studovat střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu
nemít sníženou známku z chování
nemít žádnou neomluvenou hodinu
mít absenci maximálně 25% z celkového počtu vyučovaných hodin
nemít žádnou nedostatečnou nebo nehodnocen
Co když se podmínky neplní?

V případě, že studenti uvedené podmínky neplní, pracujeme na nápravě, aby mohli být plnohodnotně zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos. Program je nastaven motivačně, a to na základě rozčlenění do tří fází, kterými studenti postupně prochází.

1. fáze „Gendalos na zkoušku“

vzniká první, krátkodobý cíl spolupráce
zkoušíme, jak spolupráce funguje, zda vyhovuje všem zapojeným
student se pravidelně setkává s pedagogem IQ Roma servisu
student má právo navštěvovat skupinové doučování v centru IQ Roma servisu

2. fáze „dočasný Gendalos

vzniká dlouhodobý cíl spolupráce a jednotlivé kroky, jak jej naplnit
student má možnost kromě skupinového doučování začít spolupracovat s individuálním dobrovolníkem (mentorem)
do spolupráce se zapojuje škola, kterou student navštěvuje
spolupráce se může zaměřit na oblasti: hledání brigád, podávání žádostí o stipendia či jiné formy podpory

3. fáze „Gendalos Club“

student musí plnit podmínky pro zařazení do programu
student může bezplatně využívat počítače a učebny v centru IQ Roma servisu
student má právo podat žádost o podporu ze stipendijního fondu Gendalos
Formy podpory

Studenti zapojení ve vzdělávacím programu Gendalos mohou využít následující formy podpory:

1. Konzultace s pedagogem IQ Roma servisu

stanovení společného cíle spolupráce
průběžné plánování kroků vedoucích k cíli a jejich vyhodnocování
v případě potřeby se do plánování mohou zapojit rodiče studenta nebo učitelé ze školy

2. Výuka v centru IQRS pod vedení dobrovolníků a pracovníků IQ Roma servis

kurz anglického jazyka
kurz německého jazyka
kurz počítačové gramotnosti
kurz matematiky
kurz přípravy na přijímací zkoušky na střední školu
kurz přípravy na maturitu

3. Hledání brigády:

podpora při psaní životopisu a motivačního dopisu
pomoc s vyhledáním vhodné pracovní pozice

4. Podpora při vyřizování stipendií a příspěvků nadací a nadačních fondů

podpora při vyplňování a podávání žádostí o podporu

5. Mentorský program

pravidelné setkávání studenta a mentora za účelem doučování, aktivního a smysluplného trávení volného času (výlety, návštěva galerie, muzea, divadla, kulturní akce apod.)

6. Podpora ze stipendijního fondu Gendalos

student ve spolupráci s pedagogem IQ Roma servisu sepíše žádost o podporu (kazuistiku)
cílem podpory je ulehčit studentovi finanční náklady nutné ke studiu

podpora je nejčastěji zaměřena na:
nákup školních pomůcek (učebnice, pracovní sešity nebo specifické učební pomůcky např. instalatérský kufřík)
předplatné jízdné na MHD
jazykové kurzy
školné
notebook nebo stolní PC

Pomoc, podpora, dary

Vzdělávací program Gendalos má za cíl dlouhodobě a komplexně podporovat motivované středoškoláky a vysokoškoláky k úspěšnému absolvování školní docházky a následnému snazšímu uplatnění na trhu práce. Podpora je zaměřena na všechny stránky život, které mohou ovlivňovat vzdělání, což je také finanční stabilita.
 

Dobrovolník &
mentor

0

více informací  
 

Jednorázová
podpora

100 - 1000

více informací  
 

Měsíční
podpora

100 - 1000

více informací
Díky Vašim příspěvkům můžeme pokračovat v podporování studentů vzdělávacího programu Gendalos, kteří svými prostředky nejsou schopni zaplatit všechny náklady spojené se vzděláním. Se studenty spolupracujeme dlouhodobě a finanční podporou jim zajišťujeme „rovný start“ s ostatními spolužáky. Díky adresné finanční podpoře můžeme lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých žadatelů a pomoc směřovat vhodným a účelným směrem.
 
Zastáváme názor, že investice do vzdělání mladé romské generace je nejvhodnějším řešením dlouhodobých problémů, kterým romská komunita čelí. Prevence je vždy méně nákladná než následné řešení již vzniklých sociálních problémů. Proto se orientujeme na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě k úspěchu často stojí kromě finančních potíží, také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky ke studiu.

Stipendijní fond Gendalos

Stipendijní fond Gendalos byl založen v roce 2011 s cílem pomoci mladým romským studentům nést náklady spojené se studiem. Finanční náročnost studia je jedním z častých důvodů, proč studenti odchází předčasně ze škol s nedokončeným vzděláním, což se následně odrazí v jejich možnostech uplatnění na trhu práce. Podporu zaměřujeme hlavně na oblasti, které lze jen s obtížemi získat z jiných zdrojů, ať již stipendií nebo příspěvků od nadací či nadačních fondů. V roce 2014 jsme adresně podpořili 48 studentů, kteří jsou součástí vzdělávacího programu Gendalos.
 
Schvalování žádostí probíhá na zasedání komise, kde jsou předneseny popisy životní situace studentů. Tento příběh se studentem sepisuje pedagog IQ Roma servisu. Jeho součástí je také osobní vyjádření studenta, kde popíše, k čemu potřebuje podporu a čeho s ní chce docílit. Komise zasedá každý měsíc, aby dokázala dostatečně rychle reagovat na potřeby studentů.

Student, který žádá o podporu, musí splňovat následující podmínky:

studovat střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu
nemít sníženou známku z chování
nemít žádnou neomluvenou hodinu
mít absenci maximálně 25% z celkového počtu vyučovaných hodin
nemít žádnou nedostatečnou nebo nehodnocen

V případě, že je podpora schválena, dojde v co nejkratším intervalu k jejímu předání. Se studentem je pravidelně konzultováno, zda se mu daří naplnit stanovený cíl, k jehož splnění mu podpora slouží.

Ze stipendijního fondu Gendalos lze zajistit:

nákup školních pomůcek (učebnice, pracovní sešity nebo specifické učební pomůcky např. instalatérský kufřík)
předplatné jízdné na MHD
školné
jazykové kurzy
notebook nebo stolní PC

Chci se zapojit

Staňte se i Vy součástí vzdělávacího programu Gendalos! Zapojit se můžete jako patron/mecenáš, mentor, dobrovolník či jako škola.

Student

Jsi na základní škole a nejsi si jistý na jakou střední školu jít? Potřebuješ pomoci s učivem na střední škole? Nemáš dostatek financí, abys mohl studovat? Přijď k nám! Gendalos odráží k úspěchu!

Mentor a dobrovolník Gendalos

Máte chuť se věnovat ve svém volném čase něčemu smysluplnému? Máte zájem podpořit v rozvoji mladé romské studenty? Zapojte se jako dobrovolník v IQ Roma servisu!

Škola

Navštěvují vaši školu motivovaní romští studenti, kteří potřebují podporu? Hledáte partnery v neziskovém sektoru? Kontaktujte IQ Roma servis.

Patron a mecenáš

Chtěli byste podpořit vzdělání mladé romské generace? Zajímáte se o téma vzdělávání? Chcete se podílet na změnách? Staňte se patronem vzdělávacího programu Gendalos!